SIA “AE PARTNER” PRIVĀTUMA POLITIKA

 

 

Personas datu pārzinis un tā kontaktinformācija

AE Partner Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA (turpmāk – AE Partner), apstrādājot personas datus, ievēro Vispārīgās datu aizsardzības regulas Nr.2016/679 (turpmāk – Regula)  prasības, kā arī citas Latvijā spēkā esošajās normatīvo aktu prasības.

Pārziņa kontaktinformācija:

1)   Ganību iela 1/3, Liepāja, Latvija, tālrunis: +371 63401817;

2)   Ellemosen 7, Ry, Denmark, phone no: +45 31503300;

3)   e-pasta adrese jautājumos saistībā ar personas datu apstrādi: personasdati@aepartner.lv.

Privātuma politika attiecas uz visa veida personas datu apstrādi, ko veic AE Partner, un izskaidro vispārējus nosacījumus par AE Partner rīcībā nonākušu fiziskas personas datu apstrādi un aizsardzību.

Personas dati

Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu (tekstā arī kā datu subjekts). Personas datu definīcijas, paskaidrojumi un datu kategorijas norādītas Privātuma politikas 1.pielikumā.

Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:

 • Fiziskām personām, kuras izteikušas vēlmi dibināt darba tiesiskās attiecības;
 • Darbiniekiem (esošajiem un bijušajiem);
 • AE Partner telpu un pasākumu apmeklētājiem.

AE Partner rūpējas par personas privātumu un datu aizsardzību, ievēro personu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē persona sniedz personas datus (papīra vai elektroniskā formātā, vai telefoniski) un kādās informācijas sistēmās vai papīra formā personas dati tiek apstrādāti.

Personas datu apstrādes mērķi

AE Partner apstrādā personas datus galvenokārt šādiem mērķiem:

 • Personāla vadība un uzskaite;
 • Grāmatvedības uzskaite;
 • Uzņēmuma iekšējās komunikācijas organizēšana;
 • Ar darbu saistītās informācijas nodošana;
 • Datu subjekta vitāli svarīgu (dzīvības un veselības) interešu aizsardzībai;
 • Noziedzīgu nodarījumu novēršanai un atklāšanai.

Personas datu apstrādes tiesiskie pamati

AE Partner apstrādā personas datus uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

 • Personas (datu subjekta) piekrišana;
 • Nolūks slēgt līgumu vai noslēgta līguma saistību izpilde;
 • Ar normatīvo aktu noteikta juridiskā pienākuma izpilde;
 • Leģitīmās intereses nodrošināšana (leģitīmās intereses definētas 2.pielikumā).

Personas datu apstrāde

AE Partner apstrādā personu datus, izmantojot tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un AE Partner saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

Ar personu noslēgtā līguma saistību izpildes kvalitatīvai un operatīvai nodrošināšanai AE Partner var pilnvarot savus sadarbības partnerus veikt atsevišķas pakalpojumu sniegšanas darbības. Ja, izpildot šos uzdevumus, AE Partner sadarbības partneri apstrādā AE Partner rīcībā esošos personas datus, attiecīgie partneri ir uzskatāmi par AE Partner datu apstrādātājiem un AE Partner ir tiesības nodot šo darbību veikšanai vajadzīgos personas datus tādā apmērā, kā tas nepieciešams šo darbību veikšanai.

AE Partner sadarbības partneri un uzņēmumi (personas datu apstrādātāja statusā) nodrošinās personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar AE Partner prasībām un tiesību aktiem, un neizmantos personas datus citos nolūkos, kā tikai AE Partner saistību izpildei un AE Partner uzdevumā.

Personas (datu subjekta) piekrišana un tiesības atsaukt piekrišanu

Piekrišanu personas datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana, persona var dot AE Partner noteiktās formās.

Ja personas datu apstrāde ir uzsākta un notiek saskaņā ar datu subjekta piekrišanu, datu subjektam ir tiesības to atsaukt.

Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad personas piekrišana bija spēkā.

Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

Personas datu glabāšanas ilgums

AE Partner glabā personas datus atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes mērķiem un personas datu apstrādes tiesiskajiem pamatiem, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

•   AE Partner pastāv juridisks pienākums datus glabāt;

•   AE Partner ir nepieciešams realizēt savas leģitīmās intereses;

•   AE Partner ir nepieciešams izpildīt uzņemtās līguma saistības;

•   ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei.

Pēc tam, kad šeit noteiktie apstākļi beidzas, personas dati tiek dzēsti saskaņā ar AE Partner noteikto procedūru.

Personas datu saņēmēji

AE Partner var nodot informāciju trešajām personām normatīvos aktos noteiktos gadījumos, balstoties uz tiesisku pamatu, kā arī paša datu subjekta interesēm (4.pielikums).

Personas dati netiek nodoti uz trešajām valstīm.

Sīkdatnes

AE Partner mājas lapā var būt trešo personu sīkdatnes, kā piemēram, Google Analytics, Facebook, Linkedin, kas ir reģistrētas ASV, un ir pievienojušas Eiropas Savienības – ASV Privātuma vairoga sarakstam, kas nozīmē, ka pakalpojumu sniedzējs ievēro Eiropas Savienības pieprasītos privātuma standartus. Par trešo personu sīkdatņu darbību atbild šīs personas, nevis AE Partner.

Piekļuve saviem personas datiem un citas datu subjekta tiesības

Informācija par personas datiem, kurus AE Partner par personu apstrādā, tiek izsniegta pamatojoties uz iesniegumu, kas adresēts SIA “AE Partner”, Ganību ielā 1/3, Liepājā vai Ellemosen 7, Ry, Denmark.

Datu subjektam ir tiesības pieprasīt personas datu dzēšanu, personas datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret personas datu apstrādi, lūgt personas datu labošanu atbilstīgi Regulas noteikumiem. Jebkurā gadījumā nevar tikt dzēsti dati, kuru apstrāde vai glabāšana tiek veikta, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

AE Partner veic saziņu ar datu subjektu, izmantojot datu subjekta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, adresi), bet informāciju klātienē var saņemt (uzrādot personu apliecinošu dokumentu), vai pa pastu, kas tiks nosūtīts uz iesniegumā norādīto adresi ierakstītā pasta sūtījumā.

AE Partner kontaktpersona personas datu apstrādes jautājumos ir sasniedzama, izmantojot e-pastu personasdati@aepartner.lv.

Ja datu subjektam šķiet, ka viņa tiesības uz personas datu aizsardzību ir pārkāptas, tad persona vēršas ar iesniegumu pie AE Partner, lai veiktu situācijas analīzi un izvērtēšanu.

Izmaiņas Privātuma politikā

Šis dokuments ir spēkā no 2018. gada 25. maija.

AE Partner ir tiesības jebkurā brīdī izdarīt izmaiņas, kuras tiek publicētas interneta vietnē www.aepartner.lv.