Kvalitātes politika

Mūsu kvalitātes politika ir noteikta un tiek virzīta saskaņā ar sekojošiem vadības principiem:

Mums ir svarīgs mūsu klients

Izzināt un izprast klienta vēlmes un vajadzības un piegādāt katram klientam tieši tam nepieciešamo produktu un pakalpojumu, panākot labāko sniegumu kvalitātes, cenas un laika plānošanas jomā.

Mēs esam zinoši

Izmantojot dažādas apmācību programmas un metodes, nepārtraukti pilnveidot darbinieku prasmes un kompetences atbilstoši veicamajiem uzdevumiem. Paplašināt komandas iespējas, daloties ar pieredzi un zināšanām.

Mēs uzņemamies atbildību

Nodrošināt saistošās likumdošanas, standartu un normu, kā arī līgumisko saistību izpildi.

Noteikt un ievērot uzņēmuma iekšējos standartus un kārtību.

Novērst kvalitātes nepilnības un rast risinājumus izaicinošiem uzdevumiem.

Mēs tiecamies pēc nepārtrauktiem uzlabojumiem

Veikt sistemātisku procesu analīzi, uzraudzīt kvalitātes sniegumu un virzīt uzņēmumu uz pastāvīgu pilnveidošanos, procesu uzlabojumiem un inovācijām.

Balstoties uz šiem principiem, nodrošinot izcilu pakalpojumu un produktu kvalitāti, mēs sasniegsim mūsu mērķus, kas virzīti uz ilgtermiņa panākumiem, ilgtspējīgu uzņēmuma attīstību un nepārtrauktu pilnveidošanos


DARBA DROŠĪBAS UN ARODVESELĪBAS POLITIKA

AE Partner rūpējas par savu darbinieku un ikvienas citas personas, kuru var ietekmēt mūsu uzņēmuma darbība, veselību un drošību, vienlaikus izpildot kvalitātes, vides un citas saistošās prasības.

Lai atbalstītu un veicinātu labu arodveselības un darba drošības vadības praksi uzņēmumā, AE Partner ir ieviesis OHSAS 18001 standartu un vadās pēc sekojošiem principiem:

Mēs uzņemamies atbildību

Sekot līdzi un izpildīt darba drošības likumdošanas un citas prasības, kā arī ieviest labās prakses principus, lai novērstu negadījumu un arodslimību izcelsmi uzņēmumā.

Mēs izvērtējam un novēršam riskus

Noteikt, novērtēt un uzraudzīt darba vides riskus. Realizēt preventīvās darbības darba vides drošības uzlabošanai.

Mēs esam kompetenti un iesaistāmies

Veicināt darbinieku kompetenci un iesaisti darba aizsardzības jautājumos, nodrošinot nepieciešamo informāciju un apmācību.

Vienmēr atbildīgi izturēties pret savu un apkārtējo cilvēku drošību un veselību.

Mēs tiecamies pēc nepārtrauktiem uzlabojumiem

Veicot pastāvīgu darba vides monitoringu un uzraudzību, aktīvi strādāt pie nepārtrauktiem darba vides uzlabojumiem un darbinieku informēšanas un apmācības, lai novērstu negadījumu un arodslimību iespēju.

Balstoties uz šiem principiem, uzņēmums virza pastāvīgus uzlabojumus arodveselības un darba drošības jomā un ikviens darbinieks ir atbildīgs par šīs politikas veiksmīgu īstenošanu.


Vides politika

Apzinoties savu ietekmi uz vidi un atbildību par to, AE Partner ir apņēmies īstenot ilgtspējīgas attīstības uzņēmējdarbības praksi. Mūsu vides politikas mērķis ir veidot uzticību starp AE Partner, darbiniekiem, klientiem un sabiedrību, pierādot savu apņēmību, sekojot principiem:

Mēs uzņemamies atbildību

Nodrošināt saistošās vides likumdošanas standartu un normu izpildi.

Apzināt vides aspektus un noteikt rīcības ar bīstamajiem vides aspektiem.

Mēs rūpējamies un saudzējam

Uzraudzīt, analizēt un samazināt dabas resursu patēriņu, minimizējot uzņēmuma ietekmi uz vidi.

Mēs šķirojam

Novērst piesārņojumu un aizsargāt apkārtējo vidi, šķirojot atkritumus atbilstoši uzņēmumā noteiktajai kārtībai.

Mēs tiecamies pēc nepārtrauktiem uzlabojumiem

Veikt sistemātisku datu apkopošanu un procesu analīzi, uzraudzīt vides sniegumu un rast inovatīvas metodes, lai samazinātu ietekmi uz vidi.

Balstoties uz šiem principiem, uzņēmums virza pastāvīgus uzlabojumus vides prasību izpildē un ikviens darbinieks ir atbildīgs par veikumu vides jomā.


daudzveidības politika

AE Partner atbalsta dažādību, lai veiksmīgāk sasniegtu rezultātu un uzturētu reputāciju, veidotu atšķirīgas komandas un piesaistītu talantīgus cilvēkus. Mūsu dažādības politika paredz vienlīdzīgu izturēšanos pret visiem, neņemot vērā vecumu, dzimumu, tautību, fiziskās spējas, kultūru, izskatu, izglītību un reliģisko pārliecību. Mēs praktizējam nerepresīvu politiku, lai risinātu konfliktus starp cilvēkiem ar dažādiem uzskatiem.


Privātuma politika

AE Partner rūpējas par personas privātumu un datu aizsardzību, ievēro personu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas Nr.2016/679 prasībām un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

Privātuma politika attiecas uz visa veida personas datu apstrādi, ko veic AE Partner, un izskaidro vispārējus nosacījumus par kompānijas rīcībā nonākušu fiziskas personas datu apstrādi un aizsardzību.

Vairāk informācijas šeit: www.aepartner.lv/privatuma-politika