Kvalitātes politika

Mūsu kvalitātes politika ir noteikta un stingri virzīta, vadoties pēc šādiem vadības principiem:

 • veidot biznesu uz savstarpēja sadarbības un uzticības pamata, nodrošinot ilgtermiņa panākumus, izprotot mūsu klientu un arī viņu klientu vēlmes;

 • panākt labāko sniegumu kvalitātes, izmaksu un laika plānošanas jomā;

 • nodrošināt sistemātisku procesu analīzi un izpēti un uzlabot preventīvās darbības visos uzņēmuma līmeņos;

 • pamatojoties uz efektīvi izstrādātiem biznesa procesiem, virzīt uzņēmumu uz pastāvīgu pilnveidošanos un inovāciju;

 • izmantojot atbilstošas attīstības un apmācības programmas, veicināt darbinieku kompetenci, pilnvaras un atbildības sajūtu un pierādīt aktīvu vadības iesaistīšanos;

 • nodrošināt saistošās likumdošanas standartu un normu izpildi.

Tikai nodrošinot izcilu pakalpojumu un produktu kvalitāti, mēs sasniegsim mūsu mērķus, virzītus uz ilgtermiņa panākumiem un nepārtrauktu pilnveidošanos.

 

Mums ir piešķirti ISO 9001, OHSAS 18001 un ISO 14001 sertifikāti kopš 2012. gada. ISO 9001 un ISO 14001 sertifikāti ir derīgi līdz 2021. gada 27. novembrim.
OHSAS 18001 sertifikāts ir derīgs līdz 2021. gada 12. martam.

AE Partner uzņēmuma vērtību pamatā ir godīga darba ētika, augstas kvalitātes standarti un normas. Ik dienu AE Partner komanda strādā pie uzticama un kvalitatīva tēla uzturēšanas.


DArBA AIZSARDZĪBAS POLITIKA

Mūsu organizācijas morālais un juridiskais pienākums ir iespēju robežās nodrošināt mūsu darbinieku un ikvienas citas personas, kuru var ietekmēt mūsu uzņēmuma darbība, veselību, drošību un labklājību.

Tāpēc AE Partner ir ieviesis OHSAS 18001 standartu, lai atbalstītu un veicinātu labu arodveselības un darba drošības vadības praksi uzņēmumā, ņemot vērā sociālekonomiskās vajadzības.

Mūsu uzņēmums atbilst starptautiskā standarta OHSAS 18001:2007 prasībām, kas apliecina mūsu apņemšanos izpildīt un sekot līdzi attiecīgajām darba drošības likumdošanas prasībām un citām ne-juridiskām prasībām, lai novērstu traumu un arodslimību izcelsmi uzņēmumā un pastāvīgi pilnveidotos šajā jomā.


Vides politika

Ieviešot uzņēmējdarbības praksi, kas veicina ilgtspējīgu apkārtējās vides un dabas resursu attīstību, uzņēmums AE Partner atzīst savu līdzdalību pieaugošajā globālās vides slogā kā dabas resursu patērētājs un apzinās savu pienākumu pret nākamajām paaudzēm. Mūsu vides politika ir iegūt uzticību no darbiniekiem, klientiem un apkārtējās sabiedrības, pierādot savu apņēmību:

 • pildīt attiecīgos vides aizsardzības likumus;

 • samazināt dabas piesārņojumu;

 • minimizēt dabas resursu izmantošanu uzņēmuma darbībai;

 • samazināt industriālo atkritumu daudzumu;

 • pastāvīgi pilnveidojot uzņēmuma vides vadību visās tā darbības jomās.

Mūsu uzņēmuma politika tiek pārskatīta katru gadu un aktualizēta, lai atbilstu saistošajiem tiesību aktiem.


daudzveidības politika

AE Partner atbalsta dažādību, lai veiksmīgāk sasniegtu rezultātu un uzturētu reputāciju, veidotu atšķirīgas komandas un piesaistītu talantīgus cilvēkus. Mūsu dažādības politika paredz vienlīdzīgu izturēšanos pret visiem, neņemot vērā vecumu, dzimumu, tautību, fiziskās spējas, kultūru, izskatu, izglītību un reliģisko pārliecību. Mēs praktizējam nerepresīvu politiku, lai risinātu konfliktus starp cilvēkiem ar dažādiem uzskatiem.


Privātuma politika

AE Partner rūpējas par personas privātumu un datu aizsardzību, ievēro personu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas Nr.2016/679 prasībām un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

Privātuma politika attiecas uz visa veida personas datu apstrādi, ko veic AE Partner, un izskaidro vispārējus nosacījumus par kompānijas rīcībā nonākušu fiziskas personas datu apstrādi un aizsardzību.

Vairāk informācijas šeit: www.aepartner.lv/privatuma-politika